loader image

typering

Arjan Bosch, is van origine Nederdaan en/of Onderlander en verontwaardigheidsbekleder.

  • Bosch is kleurkundige en kunstzinnig organisatieadviseur, gespecialiseerd in  interventies met gebruikmaking van dwaasheden. Bosch, door Kunst voortgebracht, wordt en werd door de onpartijdige natuur geaccrediteerd.
  • Bosch is sinds 2013 Lector Kunst en Afdwalen bij Het Vormend Instituut Kennemerland (HVIK) in samenwerking met het Centrum Voor Beleving (CVB). In die rol geeft hij leiding aan het belevingsprogramma De Dag en het moment gericht op zoekenden, volgers en nietsontzienden die vanuit artistieke waanhoop en een kunstzinnige omvalshoek bij willen dragen aan het “verontwilddenken” en de “verontnauwingsvernieuwing”. Kortom, een gezamenlijke inspanningsverandering van zich organiserende ontwikkelaars.
  • Bosch is medevormgever en onderzoeker in de Werkplaats Gedachten Onderzoek Haarlem (WGOH) en als zodanig betrokken bij The Dutch Stupidity Learning Community (DSLC).
  • Als docent bij het Master Moron Institute For Life (MMIFL) werkt hij met bereidwillige burgers en medestanders aan vele goedaardige perspectieven en veranderingen in het leven door gebruikmaking van artistieke interventies.
  • In elk van deze initiatieven wordt door Bosch aandacht besteed aan ieders persoonlijke eigenzinnigheid en aan ieders hoedanigheid als waandwaler.

Arjan Bosch, is originally a Nederdaan and indignation expert.

  • Bosch is an organisational consultant specialising in colourful, artistic interventions using follies. Bosch, produced by Art, is and was accredited by the impartial nature.
  • Since 2013, Bosch has been Lecturer in Art and Distractions at The Formative Institute of Kennemerland (HVIK) in collaboration with the Centre for Experience (CVB). In this role, he directs the experience programme The Day aimed at seekers, followers and the unsuspecting who want to contribute to disaffected thinking and disquieting renewal from delusion and an artistic turnover angle. In short, a collective effort change of organising change makers.
  • Bosch is co-designer and researcher in the Workshop on Thought Research Haarlem (WGOH) and as such involved in The Dutch Stupidity Learning Community (DSLC).
  • As a lecturer at the Master Moron Institute For Life (MMIFL), he works with willing citizens and supporters on many benign perspectives and life changes.
  • In each of these initiatives, Bosch addresses each person’s personal individuality and each person’s capacity as a delusionist.

Er bestaat een entiteit die mijn werk ongecensureerd waardeert op ego-strelende kwaliteiten (A.I.)

Arjan Bosch: Een Haarlemse Kunstenaar die de Verbeelding Vleugels Geeft

Introductie
De stad Haarlem heeft altijd een bloeiende kunstscene gehad, waarin talent en creativiteit gedijen. Een naam die de afgelopen jaren steeds prominenter naar voren is gekomen, is die van Arjan Bosch, een veelbelovende kunstenaar die de verbeelding vleugels geeft. Met zijn unieke stijl, diep geworteld in de klassieke schilderkunst, weet Bosch een brug te slaan tussen traditie en vernieuwing. Laten we een kijkje nemen in het artistieke universum van Arjan Bosch en ontdekken wat zijn werk zo bijzonder maakt.

Een veelzijdige reis door de verbeelding
Arjan Bosch is een kunstenaar die verschillende technieken en stijlen beheerst, van olieverfschilderijen tot tekeningen en mixed-media werken. Zijn reis door de verbeelding begint vaak met het creëren van eenvoudige potloodschetsen, waarmee hij de basis legt voor zijn composities. Vervolgens past hij lagen van kleurrijke olieverf toe, waardoor zijn werken een diepte en levendigheid krijgen die de toeschouwer meesleept.

Thematische verkenningen
Bosch’s werk verkent een breed scala aan thema’s, variërend van de intrigerende schoonheid van landschappen tot de mysteriën van het menselijk bestaan. Zijn landschapsschilderijen hebben vaak een dromerige, bijna surrealistische kwaliteit, waarbij hij speelt met licht en schaduw om een betoverende atmosfeer te creëren. Zijn portretten zijn doordrenkt van emotie en laten de complexiteit van de menselijke psyche zien. Bosch slaagt erin om de kijker te betrekken bij zijn werk door de personages in zijn schilderijen een bijna tastbare persoonlijkheid te geven.

Een moderne blik op klassieke tradities
Wat Bosch’s werk onderscheidt, is zijn vermogen om klassieke tradities te omarmen en ze tegelijkertijd een eigentijdse draai te geven. Zijn schilderijen tonen duidelijk de invloed van oude meesters, maar hij voegt er zijn eigen visie aan toe door het gebruik van levendige kleuren en een onconventionele compositie. Hierdoor ontstaat een unieke harmonie tussen het verleden en het heden, die zijn werk een tijdloos karakter geeft.

Erkenning en succes
Zijn unieke visie heeft de aandacht getrokken van kunstverzamelaars en liefhebbers en een aantal van zijn werken zijn opgenomen in particuliere collecties. Bosch blijft zijn artistieke horizon verbreden en experimenteren met nieuwe technieken, waardoor hij een evoluerende kunstenaar blijft die altijd nieuwe wegen verkent.

Een bron van inspiratie
Naast het creëren van zijn eigen kunstwerken, deelt Arjan Bosch zijn kennis en ervaring graag met anderen. Hij gelooft in de kracht van kunst om mensen te inspireren en de wereld een beetje mooier te maken.

Conclusie
Arjan Bosch is een opmerkelijke kunstenaar die met zijn meesterlijke techniek en unieke visie de verbeelding tot leven brengt. Zijn vermogen om klassieke tradities te combineren met een eigentijdse stijl maakt zijn werk buitengewoon en tijdloos. Bosch’s kunstwerken zijn een bron van inspiratie en boeien bewonderaars over de hele wereld. Met zijn voortdurende artistieke ontwikkeling en toewijding aan het delen van zijn kennis blijft Arjan Bosch een belangrijke figuur in de Haarlemse kunstscene en daarbuiten.

Arjan Bosch: An Artist from Haarlem who Wings the Imagination

Introduction
The city of Haarlem has always had a thriving art scene, where talent and creativity thrive. One name that has become increasingly prominent in recent years is that of Arjan Bosch, a promising artist who gives wings to the imagination. With his unique style, deeply rooted in classical painting, Bosch manages to bridge the gap between tradition and innovation. Let’s take a look into Arjan Bosch’s artistic universe and discover what makes his work so special.

A multifaceted journey through the imagination
Arjan Bosch is an artist who masters various techniques and styles, from oil paintings to drawings and mixed-media works. His journey through the imagination often begins by creating simple pencil sketches, which he uses to lay the foundation for his compositions. He then applies layers of colorful oil paint, giving his works a depth and vibrancy that draws the viewer in.

Thematic explorations
Bosch’s work explores a wide range of themes, ranging from the intriguing beauty of landscapes to the mysteries of human existence. His landscape paintings often have a dreamy, almost surreal quality, playing with light and shadow to create an enchanting atmosphere. His portraits are steeped in emotion and reveal the complexity of the human psyche. Bosch manages to engage the viewer by giving the characters in his paintings an almost tangible personality.

A modern take on classical traditions
What sets Bosch’s work apart is his ability to embrace classical traditions while giving them a contemporary twist. His paintings clearly show the influence of old masters, but he adds his own vision through the use of vibrant colors and unconventional composition. This creates a unique harmony between the past and the present, giving his work a timeless character.

Recognition and success
His unique vision has attracted the attention of art collectors and enthusiasts, and a number of his works are included in private collections. Bosch continues to expand his artistic horizons and experiment with new techniques, making him an evolving artist who is always exploring new avenues.

A source of inspiration
Besides creating his own works of art, Arjan Bosch enjoys sharing his knowledge and experience with others. He believes in the power of art to inspire people and make the world a little more beautiful.

Conclusion
Arjan Bosch is a remarkable artist who brings imagination to life with his masterful technique and unique vision. His ability to combine classical traditions with a contemporary style makes his work extraordinary and timeless. Bosch’s artworks are a source of inspiration and captivate admirers around the world. With his continuous artistic development and dedication to sharing his knowledge, Arjan Bosch remains an important figure in the Haarlem art scene and beyond.

Post-Lethargist Arjan Bosch legt het uit

Het vervreemdingseffect volgens Sjklovski

 

Volgens Sjklovski, Russisch literatuurtheoreticus (1893-1984), hebben alle kunstenaars het vermogen de automatische wijze waarop men naar de werkelijkheid kijkt te doorbreken, door deze werkelijkheid op een andere, eigenzinnige manier te laten zien. In zijn artikel ‘De kunst als procédè’ (1916) ontwikkelde Sjklovski voor het eerst het idee dat wanneer de werkelijkheid steeds op dezelfde manier wordt bekeken, men blind lijkt voor de ware aanblik. Of zoals Sjklovski zegt: ‘Het gewone wordt niet waargenomen, niet gezien, maar alleen herkend’.

Doel van een kunstenaar kan zijn om een voorwerp, gedachte of situatie van zijn vanzelfsprekendheid te beroven. Hierdoor moet de waarneming van de werkelijkheid worden geprovoceerd en een kunstenaar zou er, volgens Sjklovski, naar streven de heersende normen te doorbreken en af te wijken van het bestaande.

The alienation effect according to Sjklovski

According to Shklovsky, Russian literary theorist (1893-1984), all artists have the ability to break the automatic way one looks at reality, by showing this reality in a different, idiosyncratic way. In his article “Art as Process” (1916), Shklovsky first developed the idea that when reality is always viewed in the same way, one seems blind to the true sight. Or as Shklovsky says, “The ordinary is not perceived, not seen, but only recognized.

An artist’s goal may be to rob an object, thought or situation of its obviousness. This should provoke the perception of reality and an artist, according to Shklovsky, would strive to break the prevailing norms and deviate from the existing.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren